Kinderzorg 7BSO

derde jaar van de DERDe graad bSO

In het specialisatiejaar ‘Kinderzorg’ mag je je verwachten aan een boeiend pakket van lessen en stages
en bovendien behaal je het diploma van secundair onderwijs.

Competent en doeltreffend

In deze richting leggen we de nadruk op een goede pedagogische aanpak en een doeltreffende verzorging in functie van de leeftijd van het kind.

Je wordt opgeleid tot samenwerken in een (gemengd) team, waar men naast de verzorging ook veel aandacht heeft voor de motorische, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.
Structuur, veiligheid, geborgenheid, ouderbetrokkenheid, taalstimulering, fantasie, expressiviteit, creativiteit, normbesef en zelfinitiatief van de kinderen komen hierbij aan bod.
Uiteindelijk verwerf je alle competenties die nodig zijn om als beginnende beroepskracht aan de slag te gaan.

Instap: 1 september.

Lessenrooster (aantal uren) 7KZ    
project algemene vakken  6  
Frans  2  
levensbeschouwing 2  
lichamelijke opvoeding 2  
expressie 3  
opvoedkunde 6  
verzorging 3  
stage 12  

 

In het 7de jaar kinderzorg loopt de leerling 12 weken stage, die als blokstages worden georganiseerd.
De stages vinden plaats in:
• Kinderdagverblijven
• Kleuterklassen
• Buitenschoolse kinderopvang
• Onthaalgezinnen