ABC van Vesalius

Welkom in Vesalius

Beste leerling, beste ouders

Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor onze school.
Terecht verwacht je van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.
Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om jou optimaal te begeleiden. Klare afspraken zijn nodig om die begeleiding mogelijk te maken.
In dit ‘ABC van Vesalius’ vind je de belangrijkste data, afspraken en regels. Het volledige schoolreglement is op de website en het smartschoolplatform van de school te raadplegen. Indien gewenst kan je ook een versie op papier krijgen.
In naam van het voltallige team wensen we je van harte welkom in Vesalius.
Een prettig schooljaar 2023-2024!

Je directie en het ganse schoolteam.

Dirk Degraeuwe,                Katy Van der Mispel,
Directeur                             Adjunct-directeur

 

Aanwezigheid

 • “to be there” or “not to be there”? Op school is “be there or be square” de leuze.
 • Indien je afwezig bent verwittig je de school zo snel mogelijk.
 • Afwezigheden wettig je zodra je terug bent op school.
 • Wettigen van afwezigheden kan met een doktersattest of door een verklaring van de ouders. Ouders kunnen ten hoogste 4 keer per jaar een afwezigheid van maximaal drie opeenvolgende dagen wettigen. Hiervoor zijn strookjes in het agenda voorzien. Wie geen papieren agenda heeft, kan een ticket aanmaken op smartschool-helpdesk.
 • Als je niets speciaal moet toelichten, stop je de papieren wettiging gewoon in de daarvoor voorziene brievenbus.
 • Mogelijke afwezigheden omwille van “speciale” redenen vind je in het schoolreglement terug.
 • Examens en Test Jezelf: je verwittigt direct de school en je wettigt je afwezigheid binnen de 24 uren met een medisch attest.
 • Stage: je verwittigt de stageplaats, de begeleider en de school zo vlug mogelijk vóór aanvang van de stage.

Tip: sla het telefoonnummer van de school (059 70 68 70) op in je gsm.

Afval

Afval deponeer je overal in de voorziene vuilnisbakken in de klassen, gangen en buitenruimtes. Volg de sorteerinstructies. Een nette school is ook voor jou leuk.

Agenda     (Voor wie niet in de 1ste graad les volgt)

 • Je agenda en jij zijn als een Siamese tweeling. Je hebt hem steeds bij en je zorgt ervoor dat hij in perfecte staat blijft. Bovendien vul je steeds in wat je moet invullen.
 • Je laat je agenda wekelijks door je ouders ondertekenen. Nota’s laat je steeds aftekenen.
 • Je geeft je agenda zonder morren af wanneer een leerkracht of opvoeder hierom vraagt.
 • Bij verlies ben je verplicht om een nieuwe aan te schaffen en deze opnieuw volledig in orde te brengen.
 • Om je te helpen zetten de leerkrachten de inhoud van de agenda ook in de planner van Smartschool.
 • Op het einde van het schooljaar geef je je agenda af ter controle van de inspectie.

Alcohol

Drinken van alcohol of onder invloed zijn van alcohol is verboden op school, op stage en op alle uitstappen.

Attitudes/sleutelcompetenties

Naast leerwinst hechten we ook belang aan de ontwikkeling van de juiste leerattitudes en van de juiste professionele attitudes die op de werkvloer verwacht worden. De attitudes noteren we in een competentierapport, dit krijg je samen met de rapporten van je vakken.

Autonomie

Om jezelf te vormen tot wie je wil worden, geven we je op onze school een toenemende autonomie. Autonomie is één van de basisbehoeftes die samen met competentie en verbondenheid, een optimale groei en een hoge motivatie garanderen. Je kan je o.a. autonoom voelen door je bewust te zijn van de zinvolheid van taken of door eigen keuzes te kunnen maken.

Begeleiding

Bij problemen, van welke aard dan ook, kan je steeds terecht bij je coach-leraar, op het infopunt en bij de directie. Het spreekt voor zich dat je dit liefst doet in een pauze zodat je geen lessen mist.
Vergeet niet dat jij en je klasgenoten heel wat problemen zelf kunnen oplossen.

De school beschikt over een cel ‘leerlingbegeleiding’. De cel ‘leerlingbegeleiding’ bestaat uit:

 • Directeur: Dirk Degraeuwe
 • CLB-medewerker: Judith Van Criekinge
 • Karen De Reese (opvolgen afwezigheden)
 • Leerlingenbegeleiders: Sophie Vertongen, Cynthia Vyane, Jana tytgat, Heleen Vermeersch, Olivier Gouwy
 • GOK coördinator : Cynthia Vyane
 • Leercoach: Jana tytgat en Heleen Vermeersch.

Betrokkenheid

Je goed voelen in de klas, samen leren samenleven, je verbonden voelen met de school, … Samen werken aan een goede sfeer in de klas gebeurt elke dag en op groepsvormende momenten in het bijzonder. Dit zorgt voor het vervullen van de tweede psychologische basisbehoefte, verbondenheid, nodig om te leren en te ontwikkelen.

Brievenbus

Afwezigheidsbriefjes kan je in het hoofdgebouw in de brievenbus deponeren in de trappenhal op de 1ste verdieping aan de ingang van het infopunt of in Nightingale in de inkomhal rechts van het onthaal.

CLB

De school werkt samen met het CLB van het GO!. Je kan het CLB contacteren op 059 70 21 00 of langsgaan in de Hennepstraat 53, 8400 Oostende. Wekelijks is een CLB medewerker op school aanwezig.

Competentie

Je competent voelen is het begin van willen leren. Je talenten mogen gebruiken en ontwikkelen, doen waar je goed in bent, geloof in je mogelijkheden, … is eveneens een basisbehoefte waaraan moet voldaan om je goed te voelen. Je einddoel is een competente wereldburger worden die goed is in zijn discipline.

Contract

Een contract is een maatregel bij schending van de leefregels. De klassenraad legt een beperkt aantal afspraken vast in het contract. Doel is jouw gedrag bij te sturen zodat het schoollopen weer aangenaam wordt voor iedereen. Een contract wordt steeds besproken en ondertekend door de directeur, de ouders van minderjarige leerlingen en de leerling. Bij een contract zit een document dat de leerkrachten opvolgen.

Dagelijks werk

Het aantal rapporten ‘Dagelijks Werk’ verschilt naargelang de studierichting. Wat echter in elke studierichting geldt, is dat je prestaties en inzet doorheen het ganse schooljaar van belang zijn om te slagen.

Dagindeling

De lessen beginnen ‘s morgens om 8.30 u., behalve indien dit anders in het lessenrooster voorzien is. De lessen eindigen ten laatste om 16.40.

Uurrooster (maximaal)

Soms kan het voor 2de of 3de graad ook zo zijn

8.30-9.20

8.30-9.20

9.20-10.10

9.20-10.10

10.10-11.00

10.10-11.00

Pauze

Pauze

11.15-12.05

11.15-12.05

12.05-12.55

Lunchpauze

Lunchpauze

13u10-14u

14.00-14.50

14.00-14.50

14.50-15.40 (einde 1ste graad)

14.50-15.40

Pauze

Pauze

15.50-16.40

15.50-16.40

 

Leerlingen uit de eerste graad mogen de school tijdens de middagpauze enkel verlaten met akkoord van de ouders.

Er is mogelijkheid tot avondstudie voor 2de en 3de graad tot 18u. Voor de eerste graad is er geleide studie mogelijk tot 16.30u.

De drie zuilen

Is de ruimte aan de achteruitgang van het hoofdgebouw. Ze wordt gekenmerkt door 3 grote, gekleurde zuilen. Hier kan je vertoeven tijdens vrije momenten.

Raadpleeg er ook dagelijks de lokalenroosters (zie rubriek Lokalenroosters)!

Didactische keuken

In de didactische keuken gelden er regels onder andere i.v.m.

 • handhygiëne;
 • nagelverzorging (géén gelnagels!); (dus leerlingen in opleidingen met “voeding” als vak overwegen een goede timing (lange vakantie) als ze gelnagels laten plaatsen)
 • haarverzorging;
 • werkkledij;
 • opbergen van persoonlijke spullen (gsm, ipod, e.d.);
 • schoeisel;
 • verplichte schort;
 • uitdoen van juwelen en piercings.

De volledige lijst van regels krijg je van je vakleerkracht.

Directie

 • De directeur: dhr. Dirk Degraeuwe
 • Adjunct-directeur: mw. Katy Van der Mispel
 • Technisch adviseur coördinator : Els Laurez

Drugs

Gebruik van drugs of onder invloed zijn van drugs is verboden op school, op stage en op alle uitstappen. Leraren en ondersteunend personeel hebben een meldingsplicht wanneer ze op de hoogte zijn van druggebruik. Jullie kunnen druggebruik melden bij de directie, leraren of ondersteunend personeel.

Regelmatig organiseren we in samenwerking met de politie gerichte controleacties op school.

Ernstige vergrijpen

Fouten maken mag en uit fouten kan je leren. Toch zullen sommige fouten het samenleven op Vesalius zeer moeilijk tot onmogelijk maken.

Bij fysiek geweld kiezen we er altijd voor om de leerling uit de les te verwijderen en zo de tijd te kunnen nemen alle informatie te verzamelen alvorens beslissingen te nemen.

Bij een ernstig vergrijp (lees: alle strafrechtelijke overtredingen) nemen we een opschortende maatregel om nadien, weloverwogen, de passende maatregel of tuchtmaatregel in gang te zetten.

Eten en drinken

Je eet en drinkt NIET in de lokalen en het OLC. Blikjes, koffiebekers, etensresten, … neem je NIET mee in het klaslokaal!

Evalueren

Op onze school evalueren we op verscheidene manieren. Naast het gewone puntensysteem werken we in een aantal richtingen ook met doelen- en competentierapporten voor het meten van leerwinst. Attitudes meten we voor iedereen aan de hand van een competentierapport.

Voor een volledige beschrijving van het evaluatiesysteem verwijzen we naar het schoolreglement.

Fietsen en steps

Je kan je fiets stallen op de daarvoor voorziene plaatsen op of rond het schooldomein. Er zijn fietsstallingen voorzien:

 • in de Leffingestraat (binnen - onder cameratoezicht - en buiten);
 • in de Edith Cavellstraat;
 • aan het Nightingalegebouw (de nieuwbouw).

In de ondergrondse fietsstalling in de Leffingestraat is een aparte ruimte om je elektrische step veiliger te stallen. Om hier toegang toe te krijgen vraag je een badge aan, tegen waarborg, bij het onthaal.

Wie een fiets leent van de school, gaat om het sleuteltje aan het onthaal en vult daar de gevraagde gegevens in. De fiets is dan jouw verantwoordelijkheid: je sluit de fiets steeds af, je brengt de fiets TIJDIG terug en je stalt de fiets telkens terug in de fietsenstalling binnen. Wanneer je merkt dat er iets niet in orde is aan de fiets, meld je dat meteen aan het onthaal.

Je neemt de schoolfietsen NOOIT mee naar huis. Ze dienen enkel om te gebruiken tijdens een schooluitstap of buitenschoolse opdracht.

Je fietst niet op het domein van Nightingale.

Fonteinzaal

De Fonteinzaal is de grote centrale ruimte tegenover de hoofdingang. De Fonteinzaal wordt gebruikt als ruimte voor opdrachten bij dispensatie en tijdens de pauzes. Tijdens de middag kan je er je lunch nuttigen. Je kan er ook gebruik maken van het draadloos internet.

Hou de fonteinzaal net!

Fruit

Dankzij het jaarlijkse project "Fruit op school", bieden we jullie elke week gratis een stuk fruit aan. Het fruit kan je tijdens de pauze verkrijgen aan het fruitkraampje aan de 3 zuilen en in Nightingale (de juiste dag wordt nog meegedeeld). Dit project kadert in ons gezondheidsbeleid. De school draagt de kosten. Geniet van die vitaminebom.

GSM en co

Gebruik van gsm (en lees hierbij ook alle andere devices) in de klas is niet toegestaan, tenzij in functie van de les en/of met toestemming van de leerkracht. De manier van opbergen van de gsm, verschilt per graad. We geloven dat het verstandig omgaan met je gsm ook een leerproces is.

Gebruik je toch een gsm op een moment dat het niet mag, dan moet je die aan de leerkracht afgeven. Na het laatste lesuur kan je de gsm weer ophalen aan het onthaal.

Merk op: de school kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal van deze toestellen.

Helm

Kom je met de bromfiets naar school, ben je verplicht een blauw helmkastje te huren. Deze kosten 5 euro per jaar (info op het infopunt).

Herstelgericht werken

In conflictsituaties proberen we om de emotionele (en ook materiële) schade tussen mensen te herstellen. Met andere woorden: de betrokkenen krijgen de kans om onder onze begeleiding tot een oplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Infodagen

 • Woensdag 20 december 2023 (voor se-n-se): 14u tot 17u

 • Zaterdag 23 december 2023: 9u tot 12u30 (voor heroriëntering na afspraak)

 • Vrijdag 19 januari 2024: 17u tot 19u: (voor se-n-se)

 • Donderdag 8 februari 2024 om 19u: infomoment eerste graad voor leerlingen 6de leerjaar

 • Vrijdag 19 april 2024: 17u tot 20u: opendeur en infodag

 • Zaterdag 20 april 2024: 14u tot 17u: opendeur en infodag 

 • Zaterdag 22 juni 2024: 10u tot 13u: infodag

 • Zaterdag 29 juni 2024: 10u tot 17u: infodag

Inhaaluur

In je lesrooster zit één lesuur waarmee je jezelf kan belonen. Ben je in orde met al je cursussen, agenda, taken, …. dan ben je dat lesuur lesvrij. Ben je een sloddervos, vergeetkous, spijbelaar, uitsteller, …. dan ben je verplicht aanwezig om dat lesuur bepaalde zaken in te halen.

Ook het inhalen van een toets door afwezigheid kan hier worden ingepland.

Wanneer leerlingen in de eerste graad inhaalwerk hebben, kunnen ze verplicht worden aanwezig te zijn in de geleide studie.

Kledij

In sommige vakken zetten we “er hip uitzien” als prioriteit even aan de kant, want voor bepaalde (praktijk)vakken en voor L.O. gelden er specifieke, verplichte afspraken omtrent kledij (labojas, schort, stofbril, kapje, turn T-shirt, enz.). Je houdt je aan deze afspraken. Volgende zaken zijn in alle lessen en op stages niet toegelaten:

 • levensbeschouwelijke kentekens
 • provocerende kledij
 • hoofddeksels (behalve in de les Islamitische godsdienst)

Kluisje

Om je spullen veilig op te bergen en je rug het heen en weer gesleur te besparen, zijn er doorheen het schoolgebouw kluisjes voorzien. Je kiest zelf een kluisje, geeft dan het nummer door aan het infopunt en hangt er zelf een stevig hangslot aan. LET OP! Zorg ervoor dat je steeds je sleutel bij hebt en maak goede afspraken indien je een kluisje deelt met iemand.

Leerbegeleiding

In onderwijs blijft leren centraal staan. In alle vakken leer je als leerling leren. De rode draad ontdek je doorheen sessies als Leren? Hoe? Zo! of tijdens reflecties over jezelf in groeigesprekken. We organiseren ook studiegroepen om jullie op weg te helpen.

Leercoach

In Vesalius werkt een fulltime leercoach. Wanneer je merkt dat je wat extra ondersteuning kan gebruiken bij het leren-leren (gestructureerd samenvatten, mindmaps maken, werken met stappenplannen …), of het plannen van taken en toetsen, dan kan je een beroep doen op de leercoach, Mw. Jana tytgat en Mw. Heleen Vermeersch (infopunt).

Leerkracht spoorloos

Om de afwezigheid van een leerkracht te melden, stap je naar het lokaal naast het onthaal in het hoofdgebouw (bij Mw. Gavage).
Om een lokaal op te sporen waar je geen weet van hebt, luister je bij het onthaal in Nightingale (bij Mw. Verlinde). Zij bekommeren zich over alle leswissels, lokaalregelingen en permanenties van de leerkrachten bij afwezigheden.

Leerlinginfopunt

Het infopunt vind je op de verdieping tussen het 1ste en de 2de verdieping van het hoofdgebouw en is te bereiken via de traphal aan de drie zuilen. Je kan er terecht om een afwezigheid te bespreken of om een ander probleem te bespreken, waar je bij de leerkracht(en) niet mee terecht kan. Je plant je bezoek aan het infopunt tijdens je pauzes. Enkel uitzonderlijk kan dit tijdens de lessen. Het infopunt is open van 8u. tot 17u.

Leerlingenraad

Uit elke klas kiezen jullie leerlingen om te zetelen in de leerlingenraad. De leerlingenraad werkt voor een gans schooljaar, en kan advies geven over allerlei schoolse aangelegenheden. De voorzitter zetelt automatisch in de schoolraad.

Lesmateriaal

Je hebt steeds al het nodige lesmateriaal bij: agenda, schrijfgerei, cursussen, handboeken, rekentoestel, geodriehoek, …Wanneer je toch eens je map of cursus vergeet, dan noteer je op een apart blad en zorg je ervoor dat je cursus tegen de volgende les correct is aangevuld. Gebeurt dit echter te vaak, nemen we passende maatregelen.

Niet bij hebben van lesmateriaal is geen reden om een les niet te moeten volgen.

Lokalenroosters

Hoewel we werken met een vast lokalenrooster, is het zo dat er toch geregeld lokalenwissels zijn omdat lokalen bijvoorbeeld gereserveerd worden voor bepaalde activiteiten. Raadpleeg daarom dagelijks de lokalenroosters om er zeker van te zijn in welk lokaal je les hebt.

Je vindt de lokalenroosters aan de drie zuilen, op de 2de verdieping en aan het onthaal van het Nightingalegebouw (‘de nieuwbouw’).

Maatregelen bij schending van leefregels

Iedereen op deze school heeft recht op degelijk onderwijs in een rustige en aangename sfeer. Wanneer je houding en/of handelen het ordelijk verstrekken van het onderwijs hindert, zullen wij bijsturen om tot beter en aangepast gedrag te komen. Veelal volstaat een goed gesprek met de leraar, leerlingbegeleider, directie, … maar soms dienen we ook over te gaan tot gerichtere aanpak. Onder andere:

 • een begeleidingstaak
 • vaste zitplaats
 • tijdelijke verwijdering uit de les/studie
 • nablijven
 • ondersteuningskaart
 • alles op één begeleidingsmaatregel
 • vaardigheidstraining
 • deelname aan reflectiegroepen
 • contract
 • korte of lange time-out of ander naft-traject

  Als de feiten blijven aanslepen of zo ernstig zijn kunnen we overgaan tot tuchtmaatregelen.

Meerderjarig

Als je meerderjarig bent mag je zelf alle documenten ondertekenen. Als school proberen we zoveel mogelijk de communicatie tussen jou als meerderjarige en je ouders open te houden.

Middagstudie

Op woensdagmiddag is er middagstudie van 13u. tot 15u. Een middagstudie kan opgelegd worden door de leerkrachten of ondersteunend personeel en dient om je gedrag bij te sturen. Dus beter vermijden…

Medicijnen

Op school dienen we geen medicijnen toe, tenzij op doktersvoorschrift en na schriftelijke goedkeuring van je ouders (formulier op smartschool).

Naft-traject (Time out)

Heb je het moeilijk om je motivatie voor school te vinden, kom je soms door je gedrag in de problemen op school...dan kunnen we jou ondersteunen door een Naft-traject (Naadloos aansluitend flexibel traject). Dit betekent dat je voor een bepaalde periode tijdens de lessen door een externe begeleider op jouw maat ondersteuning krijgt. Deze trajecten zijn steeds overlegd met je ouders en jezelf, het CLB, de leerlingbegeleider, en de verantwoordelijke van het naft-project.

OLC (Open Leercentrum)

Het OLC bevindt zich op de 1ste verdieping van het hoofdgebouw. In het OLC kunnen jullie, al dan niet in opdracht van de leerkracht, in stilte werken. Je kan er gebruik maken van de computers, I-Pads, bibliotheek, … en je kan er eveneens printen.

Iedere leerling dient de regels van het OLC te respecteren. De openingsuren van het OLC hangen uit aan de deur. Na je laatste les, kan je er in stilte werken of studeren.

Omgeving van de school

De school heeft een goede verstandhouding met de buurt en wil dit graag zo houden! Met andere woorden: je zorgt voor zo weinig mogelijk overlast in de schoolomgeving (je zit NIET op de dorpels aan de voordeuren van de buurtbewoners; je laat geen afval, sigarettenpeuken en dergelijke achter; je plaatst je (brom)fiets NIET tegen de gevels of hagen, …).

Je gaat niet in de overdekte parking van het sociaal huis.

Ondergrondse parking

Omwille van veiligheidsreden is het verboden om het hoofdgebouw te voet te verlaten langs de ondergrondse parking. We begrijpen dat het verleidelijk is om de “overdekte” of soms kortere weg te nemen naar buiten, maar we tolereren het niet. Rondhangen in de parking is uiteraard ook uit den boze. Safety first.

Onderwijscheques

Wie in Oostende woont én er naar school gaat, kan in aanmerking komen voor onderwijscheques om bepaalde schoolonkosten te betalen. Laat dit geld niet liggen…informeer ernaar bij de leerlingenbegeleiding. Ook sommige andere gemeenten doen dit, informeer bij je gemeente.

Onderwijsloopbaanbegeleiding

Om jullie zo goed mogelijk te begeleiden bij jullie studiekeuze organiseren we verscheidene activiteiten: werken met een portfolio, groeigesprekken, infosessies op school (ook met ouders), klasbezoeken in andere opleidingen, bezoek Sid-In beurs, beroepenbeurs, … Vanzelfsprekend is het ook aan te raden om van onze infodagen gebruik te maken (voor de data zie infodagen).

Data onderwijsloopbaanbegeleidingsmomenten met ouders

 • van het 1ste naar het 2de jaar: zaterdag 20 april 2024 om 10u30
 • van 2de jaar naar de tweede graad: zaterdag 20 april 2024 om 10u30
 • van het 4de jaar naar de derde graad: zaterdag 20 april 2024 om 13u

Ongeval/ziekte

Bij een ongeval of ziekte contacteren we je ouders. Bij dringende gevallen verwittigen we eveneens de hulpdiensten.

Heb je een ongeval op weg naar en van de school of de stageplaats, dan ben je verzekerd (let op: enkel bij de kortste weg en onmiddellijk voor en na de lesuren). Verwittig zo vlug mogelijk de school en/of de stageplaats. Vergeet niet je verzekeringspapieren te vragen. Zorg ervoor dat je steeds je identiteitskaart en enkele klevers van het ziekenfonds bij je hebt.

Opruimacties

Het onderhoudspersoneel van onze school doet er alles aan om onze schoolgebouwen net te houden. Daarvoor hebben zij vanzelfsprekend de medewerking nodig van ons allemaal. Af en toe voorzien we ook extra opruimacties waarbij klassen om beurten het schooldomein proper maken.

Oudercontact data

Noteer volgende data alvast in je agenda en op de kalender thuis! (uren kunnen afwijken voor de eerste graad)

 • Vrijdag 22 september 2023: (Hoofdgebouw)
  18u-18u30: kennismaking met Smartschool.
  18u30-19u: voorstelling van de werking van elke richting.
  19u-21u: kennismakingsoudercontact voor de ouders van nieuwe leerlingen.

 • Dinsdag 7 november 2023- oudercontact van 17u tot 19u30 Nightingale

 • Vrijdag 22 december 2023 –
  13-15u: oudercontact op afspraak
  15-16u oudercontact vrij (hoofdgebouw)

 • Maandag 25 maart 2024 - oudercontact van 17u tot 19.30u (Nightingale)

 • Donderdag 27 juni 2024 - oudercontact van 17 u. tot 19.00 u (hoofdgebouw)

 

Oudercontact se-n-se leerlingen, kunnen steeds op afspraak volgend op het rapport

Het reilen en zeilen van de school met invloed op je schoollopen communiceren we via de digitale weg, namelijk smartschool. Op je account van smartschool en deze van je ouders kan je op intradesk alle briefwisseling vinden. Uiteraard ontvang je hier ook telkens een smartschoolbericht van met de link naar de brief.

Naast fysieke contactmomenten houden we je ouders op de hoogte van jouw gedrag en resultaten via de account van de ouders op smartschool, je agenda, sms-berichten, brieven in je rapport.

Soms zullen we je ouders ook uitnodigen om bepaalde zaken te bespreken.
Ben je meerderjarig dan heb je het recht ons te vragen om je ouders buiten alle communicatie te houden. Als ouders nog voor je zorgen, is een open communicatie naar hen nochtans meestal de beste keuze.

Parkeerplaatsen

De parkeerplaatsen op het schooldomein zijn voorbehouden aan het personeel van de school. Leerlingen die met de auto naar school komen, parkeren die dus NIET op de parking van de school. Jullie kunnen gebruik maken van de randparking. Weer enkele stappen op je stappenteller.

Pauze

Tijdens de pauzes verlaat je de lokalen. In de gangen maak je gebruik van de zitbanken (om op te zitten) en de vuilnisbakken (om afval in te werpen).

Hou de gangen net!

Tijdens de pauze van 11 uur en van 15.40 uur verlaat je de school niet.

Pesten

Pesten tolereren we NIET!

Wat is pesten? Het is elke vorm van bewust schade berokkenen aan anderen.

 • materiële schade;
 • lichamelijke schade;
 • morele schade (uitlachen, treiteren, vernederen, ten onrechte beschuldigen, uitsluiten,….)

Ook online-pestgedrag is onaanvaardbaar. Bezin voor je begint en laat je niet meeslepen door anderen op sociale media. Ook buiten de schoolmuren blijf je elkaar respecteren.

Leerlingen die pesten of aanzetten tot pesten, zullen zich moeten verantwoorden. Samen met ouders willen we werken aan een samenleving waar iedereen zich aanvaard voelt.

Wie zich slachtoffer voelt van pesterijen, verwittigt een leerkracht of de leerlingenbegeleiding.

Privacy

De school kan gebruik maken van foto- en video-opnames van leerlingen. Bij inschrijving geef je hiervoor automatisch toestemming, tenzij je met een ondertekend schrijven aangeeft dit niet toe te staan.

De school behoudt zich eveneens het recht om:

 • e-mails die via de schoolinfrastructuur werden verzonden, na te kijken;
 • na te gaan welke websites vanuit de school werden bezocht;
 • inhoud van boekentassen en lockers, in het bijzijn van betrokkenen, te controleren.

Misbruik van internet sanctioneren we.

Foto’s, film- en geluidsopnames maken op school en tijdens alle school gebonden activiteiten is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de betrokkenen. Je kan hiervoor gerechtelijk vervolgd worden.

Rapporten

Rapporten geven je feedback over de kennis, vaardigheden en attitudes die jij hier op school binnen een bepaalde periode hebt bereikt of ontplooit. Rapporten zijn bedoeld als begeleidingsinstrument. Hou dus rekening met de tips en adviezen die we erin formuleren en spreek je leraar aan indien bepaalde zaken je niet duidelijk zijn.

Rapporten geef je steeds ondertekend terug op de afgesproken datum aan je coach-leraar. Bij verlies ben je verplicht een nieuw exemplaar aan te kopen op het leerlingensecretariaat. Rapporten geven we niet met derden mee.

De rapporten geven we op volgende dagen mee:

Rapporten A-stroom – 2de graad ASO- TSO – 3de graad ASO en TSO

 • Rapport 1/Tussentijdse rapportering over DW1: 25 oktober 2023

 • DW1: 29 november 2023

 • Rapport 2 voor de eerste graad A-stroom: 7 december 2023

 • EX1: 22 december 2023

 • Rapport 3/DW2: (uitz. 6JG) 22 maart 2024

 • DW3: (6JG : DW2) 4 juni 2024

 • Rapport 4 voor de eerste graad A-stroom: 7 juni 2024

 • EX2: 27 juni 2024

Rapporten B-stroom – 2de graad BSO

 • Rapport 1: 26 oktober 2023

 • Rapport 2: 22 december 2023

 • Rapport 3: 22 maart 2024

 • Rapport 4: 27 juni 2024

Rapporten 5 en 6 BSO

 • Rapport 1: 26 oktober 2023

 • Rapport 2: 22 december 2023

 • Rapport 3: 22 maart 2024

 • Rapport 4: 27 juni 2024

Rapporten 7 BSO

 • Rapport 1: 26 oktober 2023

 • Rapport 2: 22 maart 2024

 • Rapport 3: 27 juni 2024

Rapporten se-n-se (bijkomende rapporteringsmomenten zijn mogelijk)

 • Feedback 1: okt-nov 2023

 • Feedback stage: einde stageperiode

 • Feedback 3: 31 januari 2024

 • Feedback 4: maart-april 2024

 • Feedback stage: einde stageperiode

 • Feedback 6: 297juni 2024

Rapporten se-n-se Apotheekassistent

 • Feedback 1: 28 oktober 2022

 • Feedback 2: 14 december 2022

 • Feedback 3: 31 januari 2023

 • Feedback 4: 24 maart 2023

 • Feedback 5: 31 mei 2023

 • Feedback 6: 29 juni 2023

Respect

Respect hebben voor elkaar is een basishouding waar we hard op inzetten binnen deze school. Je brengt steeds respect op voor je medeleerlingen en alle personeelsleden van de school, ongeacht hun functie. Vanzelfsprekend hanteer je deze respectvolle houding ook tijdens buitenschoolse activiteiten. Je hebt eveneens het nodige respect voor het gebouw, het meubilair en het materieel. Wanneer dit niet gebeurt, zal er een gepaste sanctie volgen. Materiële schade moet tevens vergoed worden.

Roken

Roken doe je best nooit! Het is verslavend, slecht voor je gezondheid en je imago. Ben je er toch ooit mee gestart en wil je er vanaf: wij willen je gerust helpen bij een afkickplan.

Een algemeen rookverbod is sinds schooljaar 2018-2019 van kracht in alle Vlaamse basis-en secundaire scholen 7dagen op 7 en 24u op 24u voor leerlingen, personeel, ouders en anderen.

Specifiek voor onze school geldt bovendien dat

 • je niet rookt in de directe omgeving van de school
 • je niet rookt als je van het ene lesgebouw naar het andere lesgebouw gaat

Begrijp de boodschap als volgt : wil je kost wat kost roken voor of na schooltijd of in de middagpauze, wandel dan ver genoeg weg van het schooldomein alvorens vuur te maken! Peuken zijn geen decoratieve vloerbedekking, maar giftig afval! Wie betrapt wordt door de milieupolitie, riskeert een boete voor sluikstorten.
Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod.

Schoolreglement

volledige schoolreglement staat op Smartschool en op de website. Je ouders raadplegen het schoolreglement elektronisch of vragen een papieren versie aan voor ze akkoord tekenen.

School verlaten

Verlaat de school NOOIT tijdens de lesuren zonder dit te melden aan mevr. De Reese (infopunt), die onmiddellijk contact opneemt met je ouders/voogd of verantwoordelijken. Dit is eveneens noodzakelijk om verzekerd te zijn indien er iets zou gebeuren.

Indien je klas door omstandigheden vroeger weg mag of later mag komen, dan moet je ALTIJD een STEMPEL van de school in je agenda hebben. Dit wordt geregeld door mevr. Gavage (lokaal in hoofdgebouw naast het onthaal)

Smartschool

Smartschool is het elektronisch leerplatform van de school. Iedere leerling krijgt een persoonlijke code. Controleer elke schooldag of er nieuwe informatie is. Wie dit niet doet, kan zo belangrijke info (afwezigheid leerkracht, lokalenwissel, …) missen.

Als leerkrachten gaan we het engagement aan om toetsen en taken tijdig te communiceren en lees je dit niet de avond voor de feiten.

Gebruik het systeem enkel voor schoolse doeleinden.

Je ouders krijgen een co-account waarmee ze toegang krijgen tot Smartschool (niet tot je berichten en ook niet tot je documenten).

Spieken

Wie fraude pleegt of spiekt, krijgt een sanctie in functie van de aard en het moment. Bijvoorbeeld een 0 of onvoldoende op dat onderdeel van de toets of het examen, toets of examen opnieuw afleggen, …

Om jezelf te beschermen is een fitbit of smarthorloge dan ook verboden dracht bij een evaluatie.

Spijbelen

Spijbelen is volstrekt uit den boze. Iedere leerling is verplicht iedere les of geplande schoolactiviteit te volgen.

Wanneer je vijf halve dagen ongewettigd afwezig bent geweest, schakelen we het CLB in en maakt het CLB een begeleidingsdossier op.

Bij 30 halve dagen problematische afwezigheden schakelen ze de overheid in. Ze stellen je ouders hiervan steeds op de hoogte.

Problematische afwezigheden kunnen leiden tot het intrekken van de schooltoelage en/of het stopzetten van je opleiding.

Stages

Stages maken een wezenlijk onderdeel uit van vele van onze opleidingen. Bij aanvang van de stages teken je een stagecontract. Je houdt je aan de afspraken van dit contract. Denk eraan dat je op stage het uithangbord van jezelf en van onze school bent én dat je mogelijks bij een toekomstige werkgever bent. Let op je houding en taalgebruik!

Stageverslaggeveing vul je steeds correct aan en dien je op de afgesproken tijdstippen in.

Bij afwezigheid verwittig je steeds TIJDIG de stageplaats, je stagebegeleider en de school.

Als je steeds afwezig blijft op stage, aanzien we dit als spijbelen. Je kan hierdoor uitgesloten worden van stage. Je brengt je slaagkansen dan ook heel erg in gevaar.

Taken en toetsen

Het spreekt voor zich dat je alle taken en toetsen maakt. Je krijgt altijd de kans om de toets in te halen als je gewettigd afwezig was.

Na je afwezigheid neem je onmiddellijk het initiatief om in te halen.

  • Had je taken dan dien je deze in via smartschool. Je bezorgt deze, indien nodig, op papier in de volgende les.

  • Had je toetsen tijdens je gewettigde afwezigheid, dan stuur je een bericht naar de leerkracht om een inhaalmoment in te plannen.

Indien je geen gebruik maakt van de inhaalkans of indien je onwettig afwezig was, bepaalt de leerkracht zelf het moment van inhalen.

Maak je een toets of taak niet op het afgesproken moment, krijg je 1 week de tijd om deze in te halen na je afwezigheid. Gebeurt dit niet binnen de week, kan krijg je nul of onvoldoende indien er met rubrieken wordt gescoord.
Toetsen/taken hou je per vak bij in een toetsenmapje en geef je af op het einde van het schooljaar.

Te laat komen

Te laat komen stoort het lesgebeuren. Voorkom dit door tijdig thuis te vertrekken.

Als je toch te laat komt, meld je je aan bij het onthaal van het hoofdgebouw of van de Nightingale (afhankelijk waar je les hebt). Met de toelating die je ontvangt (stempel in je agenda), ga je zo vlug mogelijk naar de les.

Drie maal te laat komen in de les, betekent dezelfde dag één lesuur langer dan je lesrooster nablijven. We verwittigen je ouders vanaf 2 keer te laat. Blijf je hardnekkig volhouden in je dwaasheid, nodigen we je ouders uit op school met het oog op een gezamenlijke aanpak.

Wanneer je een gegronde reden hebt om te laat te komen, kan je die steeds in de pauze van 10u. voorleggen aan Mevr. De Reese (infopunt).

Tuchtmaatregelen

Tuchtmaatregelen nemen we als de ernst of de frequentie van de overtredingen groot is.

 • tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een minimale duur van één lesdag en voor een maximale duur van 15 lesdagen;
 • definitieve uitsluiting uit de school.

Uitstappen

Uitstappen maken deel uit van de lessen (gelukkig, want ze zijn leuk en een grote meerwaarde). Uitgangspunt is dat je deelneemt aan alle activiteiten.

Bij didactische uitstappen maken we vaak gebruik van het openbaar vervoer. Heb je recht op vermindering, beschik je over een Buzzy-pass, … dan meld je dit aan de leerkracht.

Om alles vlotjes te laten verlopen ben je STIPT aanwezig op de afgesproken vertrekplaats. Ben je toch te laat, dan kom je naar de school.

Tijdens uitstappen heb je steeds je schoolagenda bij en gedraag je je volgens het schoolreglement.

Vakantiedagen

 • Pedagogische studiedag: vrijdag 6 oktober 2023
 • Dag voor bespreking leerlingen: maandag 23 oktober 2023
 • Herfstvakantie: van 30 oktober 2023 tot en met 3 november 2023
 • Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2022 (oei…t is weekend!)
 • Kerstvakantie: van 23 december 2023 tot en met 7 januari 2024
 • Krokusvakantie: van 12 februari 2024 tot en met 18 februari 2024
 • Evaluatie van het pedagogisch beleid: maandag 26 februari 2024
 • Dag voor bespreking leerlingen: woensdag 20 maart 2024
 • Paasvakantie: van 1  tot en met 14 april 2024
 • Woensdag 1 mei 2024
 • Hemelvaart: 9 en 10 mei 2024
 • Pinkstermaandag: 20 mei 2024
 • Facultatieve vrije dag: 21 mei 2024
 • Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2024

Verantwoordelijkheid

We geloven heel sterk in het idee dat jongeren zich kunnen ontplooien in een omgeving waarin ze voldoende autonomie krijgen om keuzes te mogen maken. Maar anderzijds ook voldoende structuur om die keuzes te kunnen maken. Binnen die context verwachten we wel dat je steeds verantwoordelijkheid draagt over je keuzes.

Verloren voorwerpen

Wanneer je iets verloren hebt of wanneer je zelf iets vindt, meld je dit aan het onthaal, waar de kast ‘Gevonden voorwerpen’ staat.

Wees een eerlijke vinder, … zelf raak je ook niet graag iets kwijt.

Vind-ik-leuk

De school heeft een eigen Facebookpagina en Instagrampagina waar je alle school gebonden activiteiten, nieuwtjes enz. kan volgen. Ook fotomateriaal van onze activiteiten vind je daar terug.

Delen, reageren en liken… Verspreid het woord….

Waardering

We waarderen al je inspanningen om het leven zoals het is op Vesalius voor iedereen aangenaam te houden.

Wetenschappelijk onderzoek

We baseren ons eigen onderwijs in Vesalius graag op resultaten uit wetenschappelijk onderzoek: wat werkt? Wat werkt niet?. We vinden het dan ook belangrijk dat onderzoekers de kans krijgen in het onderwijsveld gegevens te verzamelen. Voor onderzoeken die kaderen in het algemeen belang en die volledig anoniem worden afgenomen, gaan we er vanuit dat jullie met goedkeuring van het schoolreglement toestemming geven. Uiteraard kunnen jullie bij kennisgeving van het onderzoek nog je toestemming hiervoor schriftelijk intrekken.

XXL

De volledige versie van het schoolreglement kan je vinden op Smartschool en onze website.

Yes we care – Yes you can

Alle leerkrachten en medewerkers van Vesalius zijn bekommerd om je welzijn op onze school en geloven heel hard in jouw mogelijkheden en talenten.

Zevert niet

Of weet wanneer je mag zeveren en wanneer niet.

We wensen jou een heel fijne tijd in het Vesaliusinstituut.

Virtuele rondleiding

Virtuele rondleiding

Infodagen 2023 - 2024

Raadpleeg onze FAQ, misschien vindt u nu al een antwoord op uw vraag.

 • infodagen
  za 22.06.2024 - 10 tot 13u
  za 29.06.2024 - 10 tot 17u
 • zomervakantie
  elke werkdag van 10 u tot 16.30u
  ma 01.07 t.e.m. 05.07.2024
  vanaf ma 19.08.2024