Leefgroepenwerking

derde jaar van de DERDe graad tSO

De benaming ‘leefgroepenwerking’ verwijst naar het begeleiden van
een leefgroep als essentiële taak van een opvoeder-begeleider.

PRAKTIJKGERICHT EN PROBLEEMOPLOSSEND

Dit begeleiden omvat een gedifferentieerd takenpakket dat door een team wordt uitgevoerd.
Het betreft het begeleiden en opvoeden van kinderen en jongeren die in een problematische opvoedingssituatie terecht gekomen zijn of begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

17u les :
De inhouden worden probleemgericht aangeboden zodat de linken met de praktijk duidelijk blijven. Geen kennis om de kennis, steeds in functie van de praktijk.
Thema’s :
Communicatie, levenslooppsychologie, observeren, orthoagogische vraagstelling, emancipatorisch handelen, sociaal emotioneel begeleiden, pedagogisch begeleiden, omgaan met moeilijk gedrag, activiteiten, sportactiviteiten, werken met groepen, woon en leefklimaat, team, sociaal netwerk, werkveldverkenning.

16u stage :
Twee periodes afwisselend in een diverse setting: MPI , nursingtehuis, dagcentra, begeleid wonen,…. 
Er zijn tal van mogelijkheden voor een opvoeder begeleider.

Instapdatum: 1 september – 1 februari

Crea activiteit voor iedereen ;)

Competenties van een leefgroepwerker - opvoeder begeleider

 • Opbouw van eigen deskundigheid
 • De begeleider is bereid zijn eigen handelen in vraag te stellen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld, zodat zijn handelen steeds verder evolueert en hij zijn visie op het gehele opvoedings- en begeleidingsproces kan bijsturen.
 • Ruimte geven en ondersteunen van de individuele cliënt
 • De begeleider biedt vanuit een emancipatorische grondhouding de nodige
 • ondersteuning aan de cliënten en hun netwerk zodat hun levenskwaliteit wordt
 • bevorderd. Als begeleider informeer je je ook voldoende over cliënten en hun context bij intake en je ondersteunt de cliënt ook in de opvolging van de zorg.
 • Ondersteunen van de cliënt binnen het groepsgebeuren
 • Je begeleidt de groep op die manier zodat je zoveel mogelijk rekening houdt met de specifieke behoeften en eigenheid van elk individu.
 • Aanbieden en begeleiden van activiteiten
 • De begeleider begeleidt zijn cliënten in de dag- en vrijetijdsbesteding zodat zijn dag op een voor hem zinvolle en waardige manier wordt ingevuld naar zijn mogelijkheden en behoeften.
 • Ondersteunen van de lichamelijke zorg
 • De begeleider ondersteunt op een respectvolle manier de cliënt zodat de
 • zelfredzaamheid optimaal wordt gestimuleerd.
 • Als team lid fungeren in een organisatie
 • De begeleider werkt constructief samen binnen een multidisciplinair team in een
 • organisatie en met derden in een orthoagogische sector. Op die manier draagt de begeleider bij tot de goede sfeer en werking van de dienst.
 • Het huishouden runnen
 • De begeleider runt het huishouden veilig en hygiënisch. Er wordt op een ergonomische en milieubewuste manier gewerkt .